Zarzut 30 – Sobór Nicejski

325 rok – Sobór nicejski. W wyniku głosowania 250 biskupów sprowokowanego naukami Arrio, księdza heretyka z Aleksandrii, który głosił że Jezus nie jest Bogiem, tylko bóstwem niższej klasy, 248 biskupów głosowało za uznaniem, że „Syn Boga został zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu czyli, że Bóg Syn jest tak samo Bogiem, jak Bóg Ojciec i że Bóg jest jeden, ale w różnych Osobach”.

Odbył się sobór, który potwierdził nauczanie wbrew twierdzeniom nowinkarzy. Gdzie tu zarzut?
Tym bardziej że twierdzenia soboru mają bezpośrednie potwierdzenie w Piśmie Świętym:

Jezus zrodzony

  • „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził” (Hbr 1,5b)
  • „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 3,16)
  • „Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka.” (1 J 5,18)
  • „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.” (J1,14)
  • „Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.” (J 3,18)
  • „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.” (1 J 4,9)

Jezus współistotny Ojcu

  • „Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” (J 10,30)

Jezus Bogiem

  • „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.” (J 1,18)
  • „Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.” (1 J 5,20b)

Zainteresowanym polecam:
http://www.apologetyka.katolik.pl/dyskusje-z-chrzescijanskimi-pogladami/wiadkowie-jehowy/72/103-2-bostwo-chrystusa
http://www.apologetyka.katolik.pl/dyskusje-z-chrzescijanskimi-pogladami/wiadkowie-jehowy/72/114-3-zrodzony-a-nie-stworzony
http://www.apologetyka.katolik.pl/dyskusje-z-chrzescijanskimi-pogladami/wiadkowie-jehowy/71/1122-klemens-aleksandryjski-i-jeden-bog-w-trojcy
http://www.apologetyka.katolik.pl/dyskusje-z-chrzescijanskimi-pogladami/wiadkowie-jehowy/71/1085-justyn-mczennik-i-bostwo–chrystusa

Udostępnij: